Nieuwsoverzicht Groen

Ouderwetse regering-Michel verzwakt positie van de vrouw

Ouderwetse regering-Michel verzwakt positie van de vrouwdo, 2017-11-02 Lees voor

België is opnieuw zeven plaatsen gezakt op de Global Gender Gap Index, die jaarlijks wordt opgesteld door het World Economic Forum (WEF). Meer nog, onder de regering Michel is België gezakt van de tiende naar de éénendertigste plaats, een achteruitgang van maar liefst éénentwintig plaatsen. 

Evita WillaertFederaal parlementslid

“Deze ouderwetse regering mist duidelijk de empathie om de gevolgen van haar beleid op vrouwen in te schatten. Specifiek op vlak van gezondheidszorg, politieke invloed en de loonkloof voor gelijk werk zetten we grote stappen achteruit. Deze mannenregering lijkt daar niet om te malen”, stelt Evita Willaert (kamerlid Groen). Groen roept de regering op om bij elke maatregel de impact op genderongelijkheid correct na te gaan, en indien nodig bij te sturen.

De Global Gender Gap Index geeft inzicht in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 144 landen. Daarbij vergelijkt het WEF de toegang tot de arbeidsmarkt, het onderwijs, politieke invloed en gezondheidszorg in die verschillende landen. Op die lijst is de positie van België dus in vrije val. De Belgische score is sterk gedaald sinds 2014. “Een hele reeks socio-economische maatregelen van deze regering treffen vrouwen onevenredig hard, zoals de verstrengde toegang tot een inschakelingsuitkering en het snijden in de uitkering van mensen die onvrijwillig deeltijds werken”, aldus Willaert.

Groen roept de regering op om dringend werk te maken van een vrouwvriendelijker beleid en de gendertoets eindelijk serieus te nemen. “De manier waarop deze regering gendergelijkheid weglacht is de schaamte voorbij”, besluit Willaert.

 

Respect Is De Nieuwe Punk: Meyrem Almaci stelt boek voor

Respect Is De Nieuwe Punk: Meyrem Almaci stelt boek voordi, 2017-10-31 Lees voor

Zonet heeft Meyrem Almaci op de boekenbeurs haar boek “Respect is de nieuwe punk” voorgesteld. Vertrekkend vanuit persoonlijke verhalen, geeft de Groen-voorzitster een unieke inkijk in het ontstaan van haar politiek engagement, haar visie, de problemen waar we voor staan en de oplossingen die zij ziet met telkens oog voor wat werkt. “Mijn leven en mijn politieke engagement staat in het teken van bruggen bouwen. Tussen mensen, tussen gemeenschappen. Ik wil aan de zijde staan van zij die durven opstaan, en in durven gaan tegen polarisering”, stelt Meyrem Almaci.

Zoals de titel doet vermoeden, krijgt ook muziek een belangrijke plaats. Bij het boek hoort een Spotifylijst, die tegelijkertijd de soundtrack voor de lezer vormt, alsook de soundtrack van het leven van Almaci. En die bestaat uit meer dan enkel punkmuziek. Meyrem Almaci: “De punk uit de titel staat er vooral om duidelijk te maken dat respect de nieuwe rebellie is. In tijden waarin het hard tegen hard gaat en de hele maatschappij gepolariseerd is, is respect betonen bijna een daad van verzet geworden. In mijn boek pleit ik voor elementair basisrespect. En voor inleving in elkaars verhaal. Dat is dè sleutel om een stap vooruit te zetten.”

Almaci vertelt haar verhaal aan de hand van persoonlijke anekdotes en sleutelmomenten. “Die sleutelmomenten hebben me gevormd als mens en als politica. Ik heb in mijn hele leven steun gekregen van mensen die me hielpen me tegen achterstellende structuren te verzetten. Vandaag wil ik voorop lopen om een nieuw soort van denken te bewerkstelligen. Met respect voor klimaat, voor rechtvaardigheid en voor een verbonden en vredevol samenleven”, besluit Almaci.

Respect is de nieuwe punk werd vandaag voorgesteld op de boekenbeurs en is vanaf 3 november te koop in de boekhandel.

KOOP HET BOEK IN DE GROEN WEBSHOP

“Michel had geloofwaardige positie over Catalonië. N-VA maakt dat nu ongedaan.”

“Michel had geloofwaardige positie over Catalonië. N-VA maakt dat nu ongedaan.”ma, 2017-10-30 Lees voor

De ontslagen Catalaanse minister-president Carles Puigdemont zou in Brussel zijn op uitnodiging van N-VA. Een regeringsbron bevestigt zelfs aan De Morgen dat hij zou uitgenodigd zijn door N-VA. Het kabinet van premier Charles Michel weigert voorlopig commentaar. Fractieleiders Kristof Calvo (Groen) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) betreuren deze gang van zaken en roepen de Belgische regering op tot één duidelijke en geloofwaardige positie over de Catalaanse kwestie. “Door het toedoen van N-VA dreigt de Belgische geloofwaardigheid in dit dossier totaal verloren te gaan. Als N-VA daadwerkelijk achter de rug van de premier initiatieven neemt in deze bijzonder gevoelig kwestie, is er uiteraard een groot probleem”, aldus de groenen. Ecolo en Groen vragen deze week tekst en uitleg van de premier in de Kamer.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

"Ons land had bij monde van premier Charles Michel een duidelijke en geloofwaardige positie. Terecht veroordeelde de premier het geweld tegen Catalaanse burgers en politici. Door het gedrag en de communicatie van N-VA dreigen we echter net niet meer gehoord te worden in Madrid en op het Europese toneel. Dat is doodjammer. Niet nationalisten, maar federalisten moeten de boodschap van België bepalen. Het geweld tegen de Catalanen is onaanvaardbaar, de escalatie van de voorbije weken is gevaarlijk. Net daarom moeten we met België consequent pleiten voor dialoog en samenwerking. De fratsen van N-VA en Franckens asiel-uitspraken maken zo’n geloofwaardige Belgische positie bijzonder moeilijk”, aldus Calvo.
 
Het is ondertussen duidelijk dat de Belgische regering worstelt met dit dossier. Ecolo-Groen vraagt daarom dat de premier nog deze week tekst en uitleg komt geven in het parlement over de kwestie. “Dit gaat over een heel belangrijk dossier. Het moet in de eerste plaats opgelost worden door Catalaanse en Spaanse politici. Nu er zoveel onduidelijkheid is ontstaan over de Belgische houding, is het logisch dat de Kamer tekst en uitleg krijgt. De premier veroordeelt Franckens uitspraken dan wel, maar andermaal is het te laat. De schade is er al.”.
 
Calvo en Nollet hebben de vraag om de Kamer bijeen te roepen zonet ook formeel gesteld aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA).

In beroep gaan tegen bouwplannen wordt moeilijker

In beroep gaan tegen bouwplannen wordt moeilijkerma, 2017-10-30 Lees voor

Het wordt als burger moeilijker om bij een rechter protest aan te tekenen tegen pakweg een project als Uplace of Oosterweel. Het kan alleen nog als je ook tijdens het openbaar onderzoek - het moment waarop de aanvraag tot vergunning bekend wordt gemaakt, vaak met een geel aanplakbiljet - een 'gemotiveerd standpunt, opmerking, of bezwaar' indient. Nu gebeurt het vaak dat burgers of actiegroepen pas naar de rechter trekken als de vergunning al afgeleverd is. Met soms jarenlange procedures tot gevolg. 'Zulke beslissingen hebben een ernstige impact op de leefomgeving van de burger en de regering moet daar oren naar blijven hebben,' aldus Vlaams parlementslid Ingrid Pira.

Ingrid PiraVlaams parlementslid

De nieuwe regeling stuit op kritiek van de Raad van State. 'De hier ontworpen verstrenging, die doorwerkt op het recht op toegang tot de rechter, strijdt met de internationale verplichtingen', zegt de Raad van State in een advies. De overheid mag volgens het Verdrag van Aarhus de beroepsmogelijkheden van de burger niet inperken. 'Deze inperking van het recht op toegang tot de rechter strookt niet met de plicht van de Verdragsstaten om een ruime toegang tot de rechter te verschaffen', klinkt het nog. 

Groen wil dat de Vlaamse meerderheidspartijen hun plannen opbergen. 'Het belang van burgerparticipatie is groot', vindt Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen), die bij de parlementsvoorzitter het advies van de Raad van State opvroeg. Ze denkt bijvoorbeeld aan dossiers als Oosterweel. 'Zulke beslissingen hebben een ernstige impact op de leefomgeving van de burger en de regering moet daar oren naar blijven hebben.' De groene fractieleider Björn Rzoska is eveneens scherp: 'De regering zet burgers en actiegroepen buiten spel.' 

Bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) reageert niet, omdat het Vlaams Parlement het amendement over de kwestie heeft
ingediend. De parlementsleden van de meerderheid zullen nog overleggen over het advies van de Raad van State. Maar ze staan wel achter het principe. 'Iedereen krijgt een kans om te protesteren tijdens een openbaar onderzoek', zegt Glenn Smets, woordvoerder van parlementslid Lode Ceyssens (CD&V). 'Wie dan achteraf niet akkoord gaat met de beslissing, kan wél in beroep gaan.'

Voor de N-VA primeert de rechtszekerheid. 'Het openbaar onderzoek is hét moment om bezwaar in te dienen. Wachten tot de vergunning er is om in beroep te gaan, is de boel juridisch vastzetten. Het klopt natuurlijk wel dat iedereen goed moet geïnformeerd worden, en daar zal het omgevings- loket ook voor zorgen, met een digitale bekendmaking. We vinden niet dat we afbreuk doen aan de beroepsmogelijkheden van burgers.' 

Dit artikel verscheen op 30 oktober in De Standaard

 

Burgerbevraging Energiepact 2030-2050

Burgerbevraging Energiepact 2030-2050zo, 2017-10-29 Lees voor

Hoewel Groen heel wat kritiek heeft over de aanpak en de zin van een dergelijke snelle "volksbevraging" willen we toch iedereen oproepen om haar of zijn stem te laten horen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 à 15 minuutjes.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider Johan DanenVlaams parlementslid Energie

Op 17 oktober hebben de federale en regionale ministers van Energie een online "burgerbevraging" gelanceerd over het Energiepact 2030-2050. In de online vragenlijst wordt gepeild naar uw mening over de visie, het kader, de doelstellingen en de maatregelen die hierin naar voor worden geschoven. De consultatie loopt tot en met 5 november 2017. De resultaten worden na afloop verwerkt door de FOD Economie en gepubliceerd. Tegen het eind van het jaar moet het Energiepact er liggen, wat natuurlijk ruimschoots te laat is.

Hoewel Groen heel wat kritiek heeft over de aanpak en de zin van een dergelijke snelle "volksbevraging" willen we toch iedereen oproepen om haar of zijn stem te laten horen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 à 15 minuutjes. De meeste vragen zijn meerkeuzevragen, maar er zijn ook open vragen.

Het is van belang dat we met zoveel mogelijk mensen laten horen dat we gaan voor 100% hernieuwbare energie en dat kernenergie geen oplossing is.

We zijn alvast benieuwd naar de resultaten en wat er vervolgens mee zal gebeuren.

Vul de vragenlijst in

De Groene energievisie kunnen we samenvatten in volgende punten:

 • Het is essentieel dat er niet opnieuw twijfel wordt gezaaid over de kernuitstap en dat 2025 als definitieve uitstapdatum wordt bevestigd. Alleen zo zullen de nodige vervangingsinvesteringen op tijd kunnen gebeuren. De scheurtjescentrales (Doel 3 en Tihange 2) kunnen best omwille van veiligheidsredenen nu reeds gesloten worden. Dit brengt de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang, maar zal integendeel de noodzakelijke investeringen sneller in beweging brengen.
 • De centrale pijlers van een duurzaam, zeker en betaalbaar energiesysteem zijn energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (zon, wind, geo, duurzame bio-energie, waterkracht, groene warmte...). De andere puzzelstukken zijn energie-opslag, vraagbeheer, import/export. Efficiënte gascentrales zullen nodig zijn voor de elektriciteitsproductie in een overgangsfase, maar een uitfasering van aardgas is mogelijk en noodzakelijk tegen 2050. 
 • Hoe langer we wachten met de omschakeling, hoe hoger de kosten uiteindelijk zullen zijn.
 • Burgers moeten sterker betrokken worden bij de energietransitie. Geef de burgers het recht en de kans om mee te investeren in lokale energieprojecten en zo mede-eigenaar te worden van de hernieuwbare energie die geoogst wordt.
 • Het is belangrijk dat milieu- en gezondheidskosten ingerekend worden in de prijs van energie en dat deze kosten niet afgewenteld worden op de samenleving. Vervuilende energie zal op die manier zwaarder belast worden dan schone energie. Dit kan bijvoorbeeld door een voldoende hoge prijs te voorzien voor de uitstoot van CO2. Een vergroening van de fiscaliteit gaat best samen met een verlaging van de lasten op arbeid.
 • Een eerlijke verdeling van de kosten en baten van de energietransitie is essentieel.
 • Energie-armoede moet worden aangepakt. In de eerste plaats door een doorgedreven sociaal-ecologisch renovatieprogramma voor de onderkant van de woonmarkt (waaronder vooral huurwoningen), zodat iedereen in een energiezuinige woning kan wonen.

Zes strijdpunten tegen radicalisme

Zes strijdpunten tegen radicalismedo, 2017-10-26 Lees voor

Groen is tevreden over het eindverslag van de Onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Er is een goed evenwicht gevonden tussen veiligheidsmaatregelen en respect voor fundamentele grondrechten en privacy. 

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

“Investeren in veiligheid moet altijd samengaan met het aanpakken van de onderliggende oorzaken van (het gewelddadig) radicalisme en met een stevig preventieluik”, stelt Stefaan Van Hecke, kamerlid (Groen). Ecolo-Groen legt de nadruk op zes strijdpunten tegen het oprukkend radicalisme: betere samenwerking tussen politiediensten, versterking van de nabijheidspolitie en de diversiteit binnen het korps, een ander detentiebeleid, de hervorming van de moslimexecutieve en de erkenning van het moskeeën, de ondersteuning van de lokale besturen en een effectievere strijd tegen discriminatie.

Een eerste belangrijke hervorming die de onderzoekscommissie voorstelt is een betere samenwerking en coördinatie tussen de verschillende politiediensten. “Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de andere bevoegde entiteiten kan hier het verschil maken. De Nationale Task Force zal extra opdrachten krijgen om de samenwerking vorm te geven”, stelt Van Hecke. Een tweede belangrijke doorbraak betreft de politie. De commissie wil een versterking van de nabijheidspolitie en van de diversiteit binnen het korps. “De wijkagenten zijn de ogen en de oren van de politie op het terrein en essentieel in de strijd tegen ontluikend radicalisme. Daarnaast is meer diversiteit binnen de lokale politie een belangrijke stap naar depolarisatie en naar een betere aanvaarding van het gezag. Hier is een bijzondere inspanning nodig”, stelt Van Hecke.

 

Een derde element is het detentiebeleid. Radicalisering is immers onlosmakelijk verbonden met de gevangenis. “De leefomstandigheden in onze gevangenissen zijn vaak erbarmelijk. België werd hiervoor al meermaals veroordeeld door het EHRM. We hebben hartstochtelijk gepleit voor een veel grondiger opleiding voor penitentiaire beambten met specifieke aandacht voor het radicalisme, betere vormingen aan de gevangenen en een veel beter statuut voor de islamconsulenten,” zegt Van Hecke.

 

Een vierde hervorming schuilt in het beleid ten aanzien van de islam in België. De moslimexecutieve moet worden hervormd en versterkt, en moskeeën op Belgisch grondgebied moeten worden erkend. “Officiële erkenningen van moskeeën zijn niet alleen een hefboom voor duurzame integratie van de islam in de Belgische samenleving, maar dragen ook bij tot meer transparantie en een scherper toezicht”, vindt Van Hecke. Ecolo-Groen wil dan ook de deblokkering van de erkenning van moskeeën. Ten vijfde moeten de lokale besturen structureel versterkt worden in hun preventieve rol. Daarbij hoort ook een betere ondersteuning van de families die getroffen zijn door een geradicaliseerd gezinslid is van groot belang.

Tot slot pleit Ecolo-Groen voor een versterking van burgerschap. Dat kan enerzijds door het omarmen en ondersteunen van het pluralisme in de Belgische samenleving en anderzijds door de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. “We moeten het weefsel dat ons bindt versterken. De overheid zelf kan een voorbeeldrol opnemen en veel meer een spiegel worden van de samenleving. Praktijktesten bieden de kans om discriminatie op de arbeidsmarkt eindelijk in kaart te brengen, en het probleem uit te roeien”, besluit Van Hecke.

Eindtermen : minister blaast eenzijdig eindtermen debat op

Eindtermen : minister blaast eenzijdig eindtermen debat opdo, 2017-10-26 Lees voor

Na maanden constructief werk van de parlementaire kerngroep eindtermen heeft minister Crevits gisteren beslist om haar eigen agenda door te drukken. Op het moment dat de commissie onderwijs met de leden van de kerngroep op studiereis is in Kopenhagen, komt plots de boodschap dat de minister de teksten heeft afgeklopt en dat ze te nemen of te laten zijn. Het parlement wordt in zijn hemd gezet.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

De afgelopen maanden werkten parlementsleden van meerderheid en oppositie (de zogenaamde kerngroep eindtermen) samen aan een decreet over nieuwe eindtermen. De kerngroep  ging na de vergadering vorige week uiteen met de afspraak om binnen drie weken verder te werken en knopen door te hakken. De vier partijen NV-A, Open VLD, sp.a en Groen zitten op dezelfde lijn:  eindtermen moeten transparant zijn voor leerkrachten en zorgen voor minder planlast. Er moet stevig pakket basisgeletterdheid komen om de lat hoog te leggen voor kinderen die onvoldoende kunnen om te functioneren in de maatschappij. Het initiatief voor het bepalen van alle eindtermen ligt bij het parlement, niet bij de koepels, en er moet een gemeenschappelijke sokkel komen voor alle levensbeschouwelijke vakken met interlevensbeschouwelijke competenties. Over dat laatste zou nog juridisch advies worden ingewonnen. Begin deze week vertrokken de leden van de kerngroep op studiereis naar Kopenhagen. Daar kregen ze plots het bericht dat Crevits alles beslist heeft en dat haar teksten te nemen of te laten zijn.

Commissievoorzitter Kathleen Helsen (CD&V), die op het laatste moment niet mee op studiereis vertrok, werd overgevlogen naar Denemarken  om de boodschap te brengen. ‘Deze manier van werken is ongezien’ zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. ‘Crevits schoffeert daarmee niet alleen de oppositie maar vooral haar eigen coalitiepartners. Ze duwt eigengereid haar eigen agenda door. Ze wil duidelijk niet  weten van interlevensbeschouwelijke eindtermen rond burgerschap in de levensbeschouwelijke vakken of van een stevig pakket basisgeletterdheid. Het lijkt bovendien nog steeds haar intentie om deze hervorming kost wat kost tegen volgend schooljaar door te duwen, alhoewel het hele onderwijsveld al heeft aangegeven dat die timing onhaalbaar is.

‘Na een slecht politiek compromis over de hervorming van het secundair onderwijs doet de minister het hele spel nu nog eens over met de eindtermen. Er moet kost wat kost snel hervormd worden, of die hervormingen nu leerlingen en leerkrachten ten goede komen of niet. Dat was het geval met de hervorming van het secundair onderwijs, met het in der haast ingevoerde M-decreet dat voor geen meter loopt en nu met de eindtermen. Coalitiepartners slikken dit, maar de vraag blijft hoe lang directeurs en leerkrachten het zullen slikken dat een minister pluimen op haar eigen hoed laat primeren op degelijk wetgevend werk en aandacht voor de mensen die dit allemaal moeten uitvoeren in het onderwijsveld.’
 

Registreer je voor Next Stage

Registreer je voor Next Stage

Op maandag 18 december sloopt Next Stage de grenzen tussen podium, publiek en politiek. Bart Brandsma ontleedt het wij-zij-denken, waarna je mee aan tafel schuift met onze polarisatie-experten. Bruggen bouwen of bruggen opblazen: jij bepaalt mee het debat.

De ticketverkoop start heel binnenkort. Tickets zullen 5 euro kosten.

Laat hier je e-mailadres achter en je krijgt als eerste de kans om een ticket te bemachtigen.

Voornaam * Naam * E-mailadres *

Boswijzer: Schauvliege spuit mist over eigen knoeiwerk, bossen zijn slachtoffer

Boswijzer: Schauvliege spuit mist over eigen knoeiwerk, bossen zijn slachtofferdo, 2017-10-19 Lees voor

In 2013 beweerde Minister Joke Schauvliege op basis van de Boswijzer dat er op twee jaar tijd maar liefst 8.261 hectare bos was bijgekomen in Vlaanderen. Vandaag blijkt uit de Boswijzer 2.0 – een nieuwe, gecorrigeerde versie van de oude Boswijzer uit 2013 – dat de hoeveelheid bos in Vlaanderen systematisch werd overschat. En, erger nog: ook de Boswijzer 2.0 biedt geen sluitend antwoord op de vraag hoeveel bos er nu eigenlijk is in Vlaanderen. Net zoals bij de eerste versie van de Boswijzer, is ook nu de foutenmarge nog te groot en kan er dus onmogelijk uitgemaakt worden of er in Vlaanderen bos is bijgekomen dan wel verdwenen. Groen vraagt dat er dringend werk wordt gemaakt van een sluitende methode om de toestand van het bos in Vlaanderen in kaart te brengen. "Minister Schauvliege moet stoppen met zich te verschuilen achter een rookgordijn en dringend haar verantwoordelijkheid opnemen."

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman: “Als er één ding duidelijk is geworden met de Boswijzer 2.0, is het dat de hoera-communicatie van Minister Schauvliege compleet ongerechtvaardigd is. De 8.261 hectare spookbossen waar Schauvliege zo euforisch over was, blijken nu niet eens te bestaan. Om haar eigen knoeiwerk te verdoezelen, blijft de Minister mist spuien door opnieuw met een instrument te komen dat geen enkele duidelijkheid biedt. En terwijl er totaal geen duidelijkheid is over hoeveel bos er op dit moment is, blijven er stukken kostbaar bos verdwijnen. De Minister moet dringend verantwoordelijkheid opnemen en werk maken van een accurate meetmethode.”
 
Groen heeft hiervoor een aantal voorstellen klaar. De Boswijzers werden gemaakt op basis van luchtfoto’s. Groen pleit voor een inventaris die de luchtkaarten combineert met terreinbezoeken om de foutenmarge te verkleinen. Zo kunnen boomrijke villawijken als Sint-Martens-Latem of Brasschaat of de zoo van Antwerpen geschrapt worden als bos in de Boswijzer. De inventaris van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek kwam zo tot stand en is een goed instrument om de bosoppervlakte in Vlaanderen te bepalen en trends te meten: hoeveel bos is er en waar liggen de bossen. In plaats van om de twee jaar een nieuwe boswijzer te publiceren pleit Groen ervoor om dit een keer per legislatuur te doen. Bossen groeien immers niet spectaculair op een half jaar tijd. Aanvullend zou er een jaarrapportage moeten opgemaakt worden van alle bosuitbreidingsprojecten, boscompensatieprojecten en de vergunningen voor ontbossing (in euro’s en hectares). Die twee instrumenten samen geven een goed beeld van de toestand van de bossen in Vlaanderen en maken het mogelijk om trends in bosuitbreiding, boskap en spontane bebossing in beeld te brengen.
 
Elisabeth Meuleman: “Minister Schauvliege heeft jarenlang volgehouden dat het goed gaat met het bos in Vlaanderen. Vandaag blijkt zwart op wit dat dit nergens op gebaseerd is. Jarenlang heeft de Minister verzuimd om bossen te beschermen en nieuwe bossen te realiseren. De schade die dit heeft aangericht is duidelijk. De Minister moet nu politieke moed tonen, haar fout toegeven en eindelijk werk maken van een echt bosbeleid de naam waardig. Een betrouwbaar meetinstrument is hiervoor een eerste broodnodige stap. We staan met Groen klaar om de Minister hierin bij te staan en hopen dan ook dat ze op onze voorstellen wil in gaan.”

Veilige straten voor fietsers en voetgangers, nu! Teken de petitie

Veilige straten voor fietsers en voetgangers, nu! Teken de petitie

Op drie weken tijd werden drie fietsers doodgereden in Antwerpen. Genoeg is genoeg. Niets doen is schuldig verzuim.

Groen eist dat alle overheden zonder treuzelen werk maken van veilige wegen met voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers.

 • Conflictvrije kruispunten voorkomen ongevallen. Dat auto's mogen afslaan terwijl fietsers groen hebben, is compleet absurd en levensgevaarlijk. We roepen Vlaanderen en alle steden en gemeenten op om hun kruispunten te herzien zodat groen licht ook écht betekent dat het veilig is om over te steken.
 • Met voorsorteervakken hou je fietsers uit de dode hoek. Fietsers die naast aanschuivende auto's staan, worden vaak niet gezien. Zet hen vóór de auto's: zo worden ze tenminste gezien en kunnen ze als eerste het kruispunt verlaten.
 • Weer vrachtwagens op drukke fietsassen. Zeker in de spits horen vrachtwagens niet thuis rond de scholen, maar ook daarbuiten moeten we vrachtwagens zoveel mogelijk uit de binnenstad houden.
Voornaam * Naam * Straat * Nummer * Bus Postcode * Gemeente * E-mailadres * GSM Jouw reactie Ik blijf op de hoogte Ik schrijf mij in voor de wekelijkse e-zine met onze meest gedeelde links. Ik wil lid worden van Groen. Ik ben al lid van Groen.

Gegevens voor lidmaatschap

Genderidentiteit * Man Vrouw Ander Geboortedatum * Een geldige geboortedatum is in het formaat "dd-mm-yyyy" Type lidmaatschap * Individueel standaard lid: € 10 Co-lidmaatschap: € 20 (vanaf twee personen op een adres) Solidariteitstarief: € 1 Solidariteitstarief comfort: € 30 (je wil Groen financieel steunen) Solidariteitstarief deluxe: € 50 (je wil Groen extra financieel steunen om sterker te worden) Het eerste lopende jaar is je lidmaatschap gratis. Vanaf het daaropvolgende jaar betaal je de vermelde tarieven.

Wens je meerdere personen uit je gezin lid te maken of andere huisgenoten, vul dan hieronder de namen, geboortedata en e-mailadressen van de andere leden in (vanaf 14 jaar):

Gegevens andere leden Jong Groen lidmaatschap * Ja, graag. Neen, bedankt. Ik ben jonger dan 33 en wil ook meteen gratis lid worden van Jong Groen.

Wens je toch al meteen een lidmaatschapsbijdrage te betalen, schrijf dan het juiste bedrag over op rekeningnummer BE46 8939 4403 9936 (BIC: VDSPBE91) van Groen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel; met vermelding van je naam en geboortedatum in het veld mededeling. Je geeft er ons meer wind mee in de zeilen. Bedankt!

Effectentaks: regering moet huiswerk opnieuw maken

Effectentaks: regering moet huiswerk opnieuw makendo, 2017-10-12 Lees voor

Uit een advies van de Raad van State blijkt dat de effectentaks zijn doel, de grote vermogens belasten, voorbijschiet.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

“Dit was te verwachten. Net de meest gegoede burgers hoeven niet bij te dragen. Op vraag van Open VLD en N-VA zijn zodanig veel uitzonderingen ingebouwd dat de effectentaks te complex is geworden en dus makkelijker te omzeilen. De regering moet haar huiswerk opnieuw maken. De brede roep in de samenleving om eerlijke fiscaliteit verdient een antwoord”, stelt Kristof Calvo, fractieleider Groen. Ecolo-Groen wil dat premier Michel het advies van de Raad van State nog voor de vertrouwensstemming deelt met de Kamer.

 

Volgens de Raad van State zou de effectentaks niet het verhoopte effect hebben. De Raad van State vraagt zich onder meer af waarom aandelen op naam niet onder de belasting vallen. Ook het feit dat vennootschappen niet onder de belasting vallen, is problematisch. “De boycot van Open VLD en N-VA van alles wat eerlijke fiscaliteit is, zorgt ervoor dat de allergrootste vermogens telkens opnieuw ontsnappen. Deze effectentaks zou al minder opbrengen dan wat Michel 1 bij de gepensioneerden haalt. Eerlijk delen is gewoon geen onderdeel van de visie van deze regering”, stelt Calvo.

 

Ecolo-Groen heeft het advies opgevraagd bij de kamervoorzitter, zodat het parlement het advies van de Raad van State kan inkijken alvorens de vertrouwensstemming vanmiddag in de Kamer. “De effectentaks was het sluitstuk van het zomerakkoord. Nu blijkt dat er van fiscale rechtvaardigheid opnieuw weinig sprake is. De brede roep om eerlijke fiscaliteit moet eindelijk gehoord worden. Onze belastingen kunnen eerlijker en eenvoudiger”, besluit Calvo.

 

Ecolo-Groen wil kamerbrede steun voor strijd tegen armoede

Ecolo-Groen wil kamerbrede steun voor strijd tegen armoededo, 2017-10-12 Lees voor

Afgelopen week is heel wat onduidelijkheid ontstaan over het engagement van de regering over het optrekken van de uitkeringen tot de armoedegrens. Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) liet eerst de ambitie los. 

Evita WillaertFederaal parlementslid Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Maar na de kritiek daarop heeft premier Charles Michel (MR) in de debatten van de State of the Union alsnog beloofd dit engagement uit het regeerakkoord na te streven. Een stap vooruit ten opzichte van de verklaringen van Demir, vindt Ecolo-Groen. Maar de fractie wil dit engagement nu ook kamerbreed verankeren. Ze heeft daarvoor een resolutie klaar, die ze met alle partijen samen wil indienen.

 

Ecolo-Groen geeft alle fracties de kans om zich duidelijk uit te spreken over armoede. “Het is de voorbije dagen trekken en sleuren geweest, maar de premier heeft nu toch wat bijgestuurd. We zijn tevreden dat hij de ambitie alsnog behoudt. Maar het enkel maar ambiëren is niet voldoende. Het ook echt doen is in deze een must. Al meer dan tien jaar wordt er over gepraat. Het gaat over de meest kwetsbaren in onze samenleving, over de Belgen die het het moeilijkst hebben. Woord houden is dus de opdracht. Dat kan alleen als iedereen zich formeel engageert.  Dit is geen kwestie van oppositie of meerderheid, maar van menswaardigheid”, aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo.

 

Kamerlid Evita Willaert hekelt de rol van bevoegd staatssecretaris Demir. “Dat uitgerekend zij, die de belangenbehartiger van mensen in armoede zou moeten zijn binnen de regering, als eerste die ambitie loslaat, is echt onbegrijpelijk. Zeker na haar onduidelijk engagement is het belangrijk dat het parlement een duidelijke keuze maakt. Na de verklaringen van de premier rekenen we erop dat iedereen zich duidelijk wil uitspreken voor een echte strijd tegen armoede. Het optrekken van de laagste uitkeringen alleen is niet voldoende, maar het is wel een noodzakelijke voorwaarde”, besluit Willaert.

 

IQ-test leerlingen: N-VA ontneemt kwetsbare kinderen kansen

IQ-test leerlingen: N-VA ontneemt kwetsbare kinderen kansenvr, 2017-10-13 Lees voor

Om de efficiëntie van het gelijke kansenonderwijs te onderzoeken stelt N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniels voor om het IQ van leerlingen te meten. Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman reageert geschokt. "Dit is gewoon perfide. Eerst bespaart de N-VA op onderwijs, om vervolgens de meest kwetsbare kinderen te testen en te buizen. Daarbovenop krijgen ze dan nog het gevoel dat het hun eigen schuld is, dat zij de inspanningen van de leerkracht niet waard zijn. Dit is een verdoken manier om kwetsbare kinderen hun kansen te ontnemen. Dit staat haaks op alle principes van GOK. Elk kind heeft recht op àlle kansen en het is aan ons om de nodige inspanningen te leveren zodat elk kind die kansen ook krijgt. Geen enkel kind mag herleid worden tot een cijfer dat een oordeel uitdrukt over zijn of haar capaciteiten en toekomstkansen. Dit mensbeeld is ronduit gevaarlijk en hier moeten we ons als maatschappij dan ook heel duidelijk tegen verzetten."

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Elisabeth Meuleman erkent dat de pijnpunten die het Rekenhof blootlegde aangepakt moeten worden. Maar de oplossing die N-VA nu voorstelt zal de kloof enkel nog groter maken. "We moeten investeren in kleuteronderwijs, in ouderbetrokkenheid en brugfiguren, in het versterken van directies, in taalverwerving en nascholing voor leerkrachten, ... we moeten maximaal inzetten op de ontwikkeling van elk kind. De effectiviteit van het GOK-beleid moeten we meten aan de hand van de leerwinsten die leerkrachten boeken, in plaats van aan het IQ van de kinderen.
 
"Het feit dat de N-VA een dergelijk perfide idee nog maar durft te opperen doet de vraag rijzen of Koen Daniëls en zijn collega's geen baat zouden hebben bij een EQ-test," besluit Elisabeth Meuleman.

Rusthuizen: nood aan wettelijke winst- en personeelsnormen

Rusthuizen: nood aan wettelijke winst- en personeelsnormendo, 2017-10-12 Lees voor

De Pano-reportage over de wantoestanden in commerciële rusthuizen toont aan dat de nood aan een doortastend beleid hoog is. Groen wil dat er een grondig debat komt over de commercialisering van de zorg, de personeelsnormen in alle rusthuizen en de rol van de zorginspectie. Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt: "Iedereen die de reportage ziet, zal terecht verontwaardigd zijn. Maar met verontwaardiging alleen komen we er niet. Het is tijd voor actie. Zorg draait om mensen, goede zorg is tijd geven. En daarvoor is er personeel tekort."

 

 

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

"Er zijn tal van ondernemers die zorg aanbieden met hart en visie. Maar beursgenoteerde bedrijven die rusthuizen verhandelen alsof het om yoghurtpotjes gaat, horen niet thuis in de zorg. Wanneer enkel winst het doel is, vertaalt zich dat naar de kwaliteit van de zorg," aldus Elke Van den Brandt. Groen stelt daarom voor om wettelijke grenzen op winsten te zetten. Een sociaal rendement voor ondernemers die zorgkwaliteit vooropstellen kan, maar miljoenenwinsten maken door te besparen op essentiële onderdelen van goede zorg zoals gezonde voeding, is onaanvaardbaar.

Het probleem gaat verder dan commercialisering alleen, stelt Elke Van den Brandt. "De lage personeelsnormen zijn een probleem in alle rusthuizen. Een rusthuis dat voor een nachtdienst twee mensen inzet voor 60 ouderen is vandaag "wettelijk in orde". Dan weet je toch dat er iets schort aan de wet. Personeel in rusthuizen werkt zich vandaag de ziel uit het lijf, maar heeft veel te weinig tijd. De Vlaamse Regering moet de normen verstrengen en meer middelen vrijmaken om extra personeel naar de rusthuizen te leiden."

Het is de plicht van de overheid om op kwaliteit te waken en wantoestanden door de zorginspectie te laten opsporen. Op dit moment ligt in het Vlaams Parlement een nieuw decreet voor de zorginspectie voor. "De Vlaamse Regering mist daar echter een enorme kans. Ze geeft de inspectie niet de bevoegdheid om de concerns van rusthuizen te controleren. Terwijl ze net daar controle kan krijgen op deze uitwassen. We hopen met Groen dan ook echt dat deze reportage de regering de ogen kan openen. Er moet nu werk gemaakt worden van zorg die om mensen draait."

Armoedebestrijding is nooit prioriteit geweest voor deze regering

Armoedebestrijding is nooit prioriteit geweest voor deze regeringzo, 2017-10-08 Lees voor

Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) kondigt in de Zevende Dag aan dat de regering haar belofte op vlak van armoedebestrijding breekt: de regering zal de Europese armoedegrens niet halen. Voor Ecolo-Groen is het onaanvaardbaar dat de strijd tegen armoede de facto gestaakt wordt. 

Evita WillaertFederaal parlementslid

“De regering streeft er zelfs niet meer naar de armoede te verminderen. Demir gooit de handdoek in de ring, terwijl bijna 1 kind op 5 in armoede opgroeit. Dit is een welvaartstaat onwaardig,” stelt kamerlid Evita Willaert. Ze roept de regering op om het roer om te gooien en de belofte toch te houden.

 

Willaert is ontgoocheld dat de staatssecretaris de handdoek in de ring gooit: “Alweer een gebroken belofte. Van staatssecretaris Demir had ik wel wat meer daadkracht verwacht. N-VA, Open VLD en CD&V verwijzen te pas en te onpas naar de gunstige economische cijfers, maar slagen er niet in een positief verhaal te schrijven voor alle landgenoten. Bijna 1 op de 5 kinderen in ons land groeit op in armoede. In een klas van 20 leerlingen zijn dat er 4. Dat is een regelrechte schande. Eens te meer toont deze regering haar ware gelaat: een regering voor zij die het al goed hebben,” aldus Willaert.

 

Nochtans zijn er een reeks maatregelen die de regering nu kan nemen. “Het kan wel degelijk anders. Eerlijke fiscaliteit is een eerste stap. Bespaar minder op werklozen, gepensioneerden en zieken, en vraag een eerlijk deel van de grootste vermogens. Trek de leeflonen en de andere minimumuitkeringen op tot aan de armoedegrens. Focus met de taxshift op de laagste inkomens. Zet nu in op een menselijker, eerlijker en gezonder beleid, zodat iedereen mee kan, niet enkel zij die het al goed hebben,” besluit Willaert.

 

BE.invest 2030: een ambitieus toekomstplan

BE.invest 2030: een ambitieus toekomstplanvr, 2017-10-06 Lees voor

“Kennedy wou ooit landen op de maan. Wat is onze droom, onze ambitie voor België?”. Die vraag beantwoorden Ecolo en Groen met BE.invest, een uitgebreid investeringsplan voor ons land tot 2030. 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

In tal van domeinen, van hernieuwbare energie over digitale economie tot zorg en onderwijs, hebben de groenen concrete projecten en voorstellen uitgewerkt tot een totaalplan. “België heeft alle mogelijkheden om helemaal bovenaan de rankings te staan”, aldus federale fractieleiders Kristof Calvo en Jean-Marc Nollet samen met Vlaams fractieleider Bjorn Rzoska.

Sinds september 2016 werkt premier Charles Michel aan een investeringspact. Een goed initiatief, vinden Ecolo en Groen, maar het gaat te traag. Wat voorlopig voorligt, mist visie en ambitie. BE.invest is wél een plan met een duidelijke, lange termijn visie. “We moeten af van het knip-en-plakwerk om de zes maanden. We kijken vooruit en formuleren groeipaden en tussenstappen”, vertelt Rzoska. “Enkele “nationale uitdagingen” liggen aan de basis van het plan. Het aandeel hernieuwbare energie moet fors omhoog, landgenoten moeten minder tijd verliezen in de file en België moet evolueren naar een topland inzake digitalisering”. 

Om dit alles mogelijk te maken formuleert Ecolo-Groen een realistisch groeipad voor qua publieke investeringen, evenals voor de middelen beschikbaar voor onderzoek, ontwikkeling en onderwijs. “Dat groeipad tot 4% BBP in 2030, het niveau van Nederland en Frankrijk, is nodig. Want de afgelopen jaren is het aandeel publieke investeringen enorm terugvallen. We kampen met scheurtjes in kerncentrales en lappen tunnels op in Brussel, maar dat is natuurlijk niet voldoende”, legt Calvo uit.

Concreet

Maar het plan wordt ook concreet. BE.invest wil immers inspireren. Er komen extra windmolens op zee en land. In de Kempen en Henegouwen trekken we volop de kaart van geothermie. In en rond de hoofdstad, bijvoorbeeld op de site van Uplace, zien de groenen graag nieuwe, creatieve maakindustrie ontstaan. De Brusselse Noordwijk met onder andere Belgacom kan uitgroeien tot Zinneke Valley, dé digitale wijk bij uitstek. 

België moet ook voortrekker worden in de productie van batterijen voor energieopslag en elektrische wagens. De site van Caterpillar in Gosselies is daarvoor een interessante plek, vinden Ecolo en Groen. Net als in Nederland wordt er gepleit voor een “nul op de meter”-programma voor energiezuinige woningen. Naar Zwitsers voorbeeld willen Ecolo-Groen evolueren naar een knooppuntennetwerk van openbaar vervoer, met elk kwartier een vertrek op de belangrijkste lijnen tussen steden. In de grootste steden moeten er satellietkantoren komen dichtbij het station.

In hun plan staat Ecolo-Groen ook stil bij de financiering van het plan en noodzakelijke hervormingen. Een nationale ontwikkelingsbank, naar Duits, Schots en Nederlands voorbeeld, kan de werkzaamheden coördineren. In plaats van Belfius te verkopen zou de bank die richting kunnen opgaan. De fiscale lasten moeten verschuiven van arbeid naar grote vermogens en milieuvervuiling, de BTW kan ook slimmer. Als de overheid aandeelhouder is, moet ze dat actief doen, bijvoorbeeld door niet langer te investeren in fossiele energie. Een passief aandeelhouderschap zoals bij BNP Paribas heeft dan weer geen zin. “Dan kan je beter verkopen om elders te investeren”, klinkt het. Het plan bevat ook maatregelen om private investeringen aan te zwengelen. “Want er is veel geld en bereidheid om te investeren, tenminste als er een duidelijke visie komt en we bijvoorbeeld op een betere manier met PPS omgaan”, legt Rzoska uit. 

Voor alle Belgen

BE.invest is een plan voor alle Belgen. “We investeren niet alleen in infrastructuur, maar ook in mensen. Overal, in elke provincie hebben we projecten. Maar daar blijft het niet bij. Belgen moeten via een BE.invest-fonds zelf aandeelhouder kunnen worden van het plan. Zo mobiliseren we het vele spaargeld voor stipte treinen, energiezuinige huizen, nieuwe scholen en ziekenhuizen. Zo’n project van en voor alle Belgen heeft ons land nodig”, aldus Calvo.

Het plan komt er na een lange consultatie van experten en sociale partners. Toch is het geen eindpunt. Ecolo-Groen gaan op tour met BE.invest en hopen de federale en regionale regeringen te overtuigen van bepaalde projecten en voorstellen. “Dit is inspiratie voor Michel en Bourgeois. Zij moeten ook dringend gaan samenwerken. Het zou zelfs goed zijn dat ook de oppositie kan meeschrijven. Want dit gaat over de toekomst van ons allemaal”, aldus Calvo en Rzoska. 

 

Beersel stimuleert zonne-energie met ambitieus project

Beersel stimuleert zonne-energie met ambitieus project Lees voor

Beersel trekt met "Beersel wekt op" volop de kaart van hernieuwbare energie. Inwoners kunnen zelf zonnepanelen installeren, maar ook investeren in zonne-energie elders in de gemeente. "Er wordt de laatste jaren al veel meer zonne-energie opgewekt", weet milieuschepen Veerle Leroy (Groen). "Maar we hebben nog lang niet het potentieel bereikt. In 2015 zaten we aan 7.303 Megawattuur uit zonne-energie, terwijl het potentieel op 85.000 Megawattuur ligt."

En dus steekt de gemeente nog een tandje bij. Inwoners kunnen infoavonden organiseren en buren en vrienden uitnodigen. De gemeente zorgt voor een energie-expert die alle praktische vragen beantwoordt en de energiewinst berekent. Veerle: "Voor een modaal gezin gaat het om een investering van ongeveer 5000 euro, die je op zeven jaar kan terugverdienen."

Maar helaas is niet elk dak geschikt voor zonnepanelen. Daarom bedacht Beersel de actie "Zon zoekt dak". "Zo kunnen Beerselaars via een burgercoöperatie investeren in zonne-energie op andermans dak", vertelt Veerle. "Bedrijven of instellingen die hun dak ter beschikking stellen, krijgen in ruil goedkope stroom. En de winst vloeit terug naar de investerende burgers."

Ook het sociale verhaal wordt niet vergeten in Beersel. Om de energiefactuur omlaag te krijgen voor mensen die in sociale woningen wonen, wordt ook daar geïnvesteerd in zonne-energie. De gemeente zette daarvoor een crowdfunding op poten. "Voor vijf euro kan je één zonnecel schenken. Zestig zonnecellen zijn goed voor één zonnepaneel op het dak van een sociale woning. Op termijn willen we op elk dak een zonnepaneel."

Beersel krijgt voor de campagne 55.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant. "Ieder jaar trekken we een half miljoen euro uit om soortgelijke projecten mee te financieren", zegt gedeputeerde Tie Roefs (Groen). "We hebben zo al geïnvesteerd in 36 projecten."

Veerle Leroy Feiten
 • 05 okt 2017
 • Beersel
Andere realisaties
 • Bernard Van Nuffel

  De Brusselse gemeente Jette schakelt voor een groot deel over op groene energie. Sinds deze week maakt de gemeente gebruik van 568 zonnepanelen. Het energiebesparende project dat gerealiseerd kon worden dankzij een privéonderneming, is een primeur voor Brussel.

  Meer
 • Annalisa Gadaleta

  Molenbeek zet verder in op zonne-energie: vijf gemeentegebouwen waaronder drie scholen worden in totaal met 1.170 m² zonnepanelen uitgerust. Voordelig voor de gemeentebegroting en goed voor het klimaat.

  Meer
 • Bart Dhondt

  Groen en Ecolo maken halfweg de legislatuur een bilan op van de groene realisaties in de Brusselse gemeenten. Dat doen we onder andere met dit filmpje.

  Meer
 • Joost Venken

  “Het Hasselts Energiebedrijf steekt flink wat middelen in de bouw van het nieuwe zwembad van Hasselt, maar de besparingen aan energiekosten zijn op termijn navenant. De driedubbele beglazing zorgt voor een minder verbruik van zowat 30.000 kWh. Het automatisch rolluik dat over het 50-meterbad komt te liggen, is jaarlijks goed voor een besparing van liefst 280.000 kWh of iets meer dan 15.000 euro.”

  Meer
Meer realisaties

Jette wint Bike Brussels Award 2017

Jette wint Bike Brussels Award 2017 Lees voor

De Brusselse gemeente Jette heeft de eerste Bike Brussels Award gewonnen. Met die prijs looft fietsorganisatie Pro Velo de gemeente met het meest actieve fietsbeleid. Schepenen Nathalie De Swaef en Bernard Van Nuffel (Ecolo-Groen) zijn trots op de erkenning van hun werk. "De Bike Brussels Award is een pluim op de hoed van onze gemeentediensten", klinkt het. "En natuurlijk motiveert het ons om onze gemeente nog fietsvriendelijker te maken."

Jette toont al langer hoe het moet. De Jettenaren hebben liefst vijf fietsstraten, 25 fietsparkeerboxen en 500 fietsbogen. De fietsroutes zijn er duidelijk aangeduid, eenrichtingsstraten werden opengesteld voor fietsers en waar veilig werd rechtsaf-door-rood geïntroduceerd. Inwoners die een elektrische fiets kopen, kunnen rekenen op een premie van 150 euro en voor bedrijven is er een proactief vervoerplan.

"Duurzaam vervoer is echt verankerd in het Jetse beleid", weten Bernard en Nathalie. "Onze gemeentewegen zijn al tien jaar een zone 30, we hebben steeds meer woonerven en we werken goed samen met het gewest voor beter openbaar vervoer."

De gemeente wil het uiteraard nog beter doen en daarom zit ze ook regelmatig samen met de Fietsersbond-GRACQ om haar fietsbeleid verder te verfijnen.

Nathalie De SwaefSchepen Feiten
 • 05 okt 2017
 • Jette
Andere realisaties
 • Marina De Bie

  Door parkeersensoren te installeren kan er sneller ingegrepen worden als autobestuurders te lang parkeren. "De stad Mechelen komt hiermee tegemoet aan de vraag van de lokale handelaars om dicht bij hun winkels te kunnen laden en te lossen", aldus Marina De Bie, de groene schepen die inmiddels al vele jaren bestuurservaring op de teller heeft.

  Meer
 • Filip Watteeuw

  "Voor het einde van de zomer 2014 is het nieuwe nachtnet een feit, de vertramming van lijnen 3 en 7 komt er door en de eerste supertrams komen naar Gent". Aan het woord voormalig fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Watteeuw maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mobiliteitsschepen in Gent. Eén en al daadkracht.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werd op 20 februari verkozen als 'Regionale overheidsorganisatie van het jaar 2014'. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan overheidsorganisaties die uitblinken in klantgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie, strategie en duurzaamheid. Ex-voorzitster Adelheid Byttebier is terecht fier.

  Meer
 • Rik Jellema

  De Brusselse gemeente Etterbeek sleept net voor de jaarwisseling het eerste duurzaam wijkcontract in de wacht. Eindelijk. En dat dank zij onze groene schepen Rik Jellema.

  Meer
Meer realisaties